3.2 Tekninen suunnittelu sisältö

OHJEEN SISÄLTÖ

Kadun rakennussuunnitelman sisältö
Vesihuollon rakennussuunnitelman sisältö
Pohjarakennussuunnitelma

Liikenteen ohjaussuunnitelma
Valaistussuunnitelma
Taitorakenteiden suunnitelmat (sillat, tukimuurit, portaat, meluesteet)


Asemapiirustus (1:500), esitetään seuraavat tiedot:

 • katualueen ja tonttien rajat sekä tonttipisteet (rajapyykit)
 • kadun varrella olevat korttelit ja tontit numeroineen, tontin käyttötarkoitus sekä puisto-, liikenne-, ja erityisalueet
 • tonttipisteiden korkeudet kadun rajalla sekä kaikkien taitepisteiden korkeudet
 • kadun nimet, myös liittyvät kadut
 • kadun mittalinja kaarresäteineen, yleensä ajoradan keskilinja
 • pituuspaalutus, joka merkitään 10 metrin välein katualueen poikki piirretyin viivoin ja paalulukema merkitään 50 metrin välein
 • reunakivilinjat kaarresäteineen, ajoradan reunaviivat, korokkeet, suojatiet
 • jalkakäytävien ja pyöräteiden reunaviivat
 • päällystemateriaalit ja niiden rajaviivat (esitetään alueina, rastereina ja väritäyttöinä)
 • katupuut ja istutettavat alueet (esitetään alueina, rastereina ja väritäyttöinä)
 • sillat, ali- ja ylikäytävät, tukimuurit, meluseinät ja portaat
 • hule- ja jätevesiviemärit kaivoineen, putkimateriaali- ja kokomerkintöineen, kaivojen vesijuoksu- ja kansikorkeudet (vaihtoehtoisesti korot voidaan esittää pituusleikkauksissa)
 • vesijohdot putkimateriaali- ja kokomerkintöineen, sulkuineen, paloposteineen ym. varusteineen
 • salaojaputkien putkikoot, materiaalit ja korkeusasema
 • rummut, avo-ojat
 • luiskamerkinnät tarvittaessa
 • pohjakartta
 • koordinaattiristit ja pohjoisnuoli

Asemapiirustus mallikuva (Helsingin kaupunki)

Pituusleikkaus (1:1000/1:100, vesihuolto 1:500/1:100)

Kadusta esitetään yleensä pituusleikkaus mittalinjan kohdalta. Lisäksi laaditaan pituusleikkaus erillisistä vesihuoltolinjoista esim. kaksi ajorataisilta kaduilta. Pituusleikkauksessa esitetään seuraavat tiedot:

 • maanpinta
 • maaperätiedot maalajeineen, maakerrosten rajat, kairausdiagrammeja
 • tasausviiva
 • päällysrakenteen alapinta ja siirtymäkiilat
 • tasausviivan taitepisteet, pyöristyssäteet, tangenttien paikat, suorista kaltevuus
 • viemärit tarkastuskaivoineen, putkikoot, materiaalit ja tulo- lähtöputken vesijuoksun korkeusasema kaivon kohdalla
 • vesijohdot, putkikoot, materiaalit, varusteet ja putken laen korkeusasema taitteiden kohdalla
 • risteävät johdot ja rummut korkeustietoineen, materiaali ja kokomerkintöineen
 • sillat
 • sivukatujen nimet

Pituusleikkauksen alareunassa esitetään

 • kadun pohjanvahvistukset
 • päällysrakennetyyppi
 • vesihuollon perustamistapa
 • kaivantokaltevuus / tuenta
 • tasausviivaelementtien taitepisteiden sijainti, pituus, kaltevuus ja pyöristyssäde
 • tasausviivan korkeus 10 m:n välein
 • maanpinnan korkeus 10 m:n välein
 • paaluviivat 10 m:n välein, paalunumerot 50 m:n vä­lein
 • vaakageometrian kaarevuus
 • ajoradan sivukaltevuusprosentti

Pituusleikkaus mallikuva (Helsingin kaupunki)

Rakennepoikkileikkaus 1:50 tai 1:100 erilaisista poikkileikkauksista esitetään seuraavat tiedot:

 • paalulukema tai –lukemat
 • katualueen ja poikkileikkauksen eri osien mitoitus, katualueen raja
 • mittalinjan ja tasausviivan paikka poikkileikkauksessa
 • poikkileikkauksen eri osien korkeudet tasausviivaan nähden sekä sivukaltevuudet
 • päällysrakennekerrosten materiaali, laatu ja paksuudet
 • perustamistapa ja pohjavahvistukset
 • luiskat ja niiden kaltevuus
 • puiden, pensaiden, nurmetuksien ja kasvualustan mitat ja materiaalit
 • vesijohtojen ja viemäreiden sijainti ja kaivannon luiskakaltevuudet sekä tuennat
 • salaojat
 • muut johdot ja kaapelit kaivantoineen
 • kaiteet, tukimuurit, pylväät ja muut rakenteet

Rakennepoikkileikkaus malli (Helsingin kaupunki)

Tasauspiirustus 1:200 kaduittain vähintään liittymistä ja aukioista esitetään seuraavat tiedot:

 • tasausviivat 10 cm:n, tarvittaessa 5 cm:n välein (sekä suunniteltu kadun pinta, että nykyinen maanpinta)
 • tonttipisteiden korkeudet kadun rajalla sekä kaikkien taitepisteiden korkeudet
 • korkeus- ja kaltevuustietoja luiskista ja katuun liittyvistä rakenteista
 • päällystemateriaalit ja niiden rajaviivat (esitetään alueina, rastereina ja väritäyttöinä) sekä ladontamallit, ellei tehdä erillistä piirustuksia
 • kadun kalusteet (pylväät, penkit, roska-astiat yms. varusteet)
 • vesihuollosta esitetään vähintään hulevesikaivot
 • poikkeavia korkeustietoja esim. reunakivien osalta
 • pohjakartta
 • suunnitelma tiedoista esitetään vain tarpeellinen
 

Tasauspiirustus, malli (Helsingin kaupunki)

Johtopiirustus 1:500 (1:200), esitetään seuraavat tiedot:

 • nykyiset sähkö-, valaistus- ja telekaapelit, kaukolämpö- ja kaasujohdot, vesijohdot ja viemärit
 • nykyiset maanalaiset muut rakenteet ja kunnallistekniikka
 • siirrettävät ja uudet kaapeli- ja johtoreitit
 • poistettavat ja hylättävät johdot ja kaapelit
 • suojaputkivaraukset (omistaja, koko ja lukumäärät)
 • kaapelikaivot
 • jakokaapit
 • valaisinpylväät kaapelointeineen
 • liikennevalopylväät kaapelointeineen
 • risteysalueilta ja eri järjestelmien risteilykohdista detaljipiirustukset tarvittaessa
 • rakennettavat hule- ja jätevesiviemärit kaivoineen
 • rakennettavat vesijohdot
 • pohjakartta
 • suunnitelma tiedoista esitetään vain tarpeellinen

Johtosiirtopiirustus, malli (Helsingin kaupunki)

Katuympäristön suunnitelma 1:200 (1:500), esitetään seuraavat tiedot:

 • päällystemateriaalit ja niiden rajaviivat (esitetään alueina, rastereina ja väritäyttöinä)
 • ladontamallit
 • rakennedetaljit
 • reunatukilinjat
 • istutukset ja puut:
 • kasvilajit
 • kasvien koot
 • kasvien määrä
 • kasvualustat
 • katupuiden varusteet (rungonsuojat, ritilät, jne)
  • muut rakenteet (tukimuurit, portaat ja niiden korot)
  • kadun kalusteet (penkit, roska-astiat yms. varusteet)
  • valaisinpylväät
  • kaivojen kannet
  • luiskamerkinnät tarvittaessa
  • pohjakartta
  • suunnitelma tiedoista esitetään vain tarpeellinen

Asemapiirustus mallikuva (Helsingin kaupunki)


Katumiljööpiirustus, malli (Helsingin kaupunki)

Paalukohtaiset poikkileikkaukset 1:100 (tai 1:200), esitetään seuraavat tiedot:

 • leikkauksien väli 10-20 m
 • tasausviiva
 • maanpinta
 • päällysrakenteen alapinta
 • johtokaivanto ja johdot
 • kaiteet, tukimuurit ja muut rakenteet
 • maalajirajat ja kairausdiagrammit
 • pohjavahvistukset ja siirtymäkiilat

Paalukohtaiset poikkileikkaukset, malli (Helsingin kaupunki)

Muut asiakirjat

 • Piirustusluettelo
 • Määräluettelot ja kustannusarviot infranimikkeistön mukaisesti jaoteltuina
 • Työselostukset InfraRYL:n mukaisesti jaoteltuina
 • Turvallisuusasiakirja
 • Mittaussuunnitelma: cad-tiedostot, pinta-, leikkaus- ja rakennekerrosmallit

 • erilliset vesihuollon asemapiirustukset, mikäli vesihuoltoa ei pystytä selkeästi esittämään kadun asemapiirustuksissa.
 • vesihuollon pituusleikkaukset (1:500/1:100) erillisistä vesihuoltolinjoista ja myös niistä linjoista joita ei pystytä selkeästi esittämään kadun pituusleikkauksissa.
 • kaivantoleikkaukset katujen rakennepoikkileikkauksissa tai tarvittaessa erillisinä
 • kaivantojen tuentasuunnitelmat
 • tarvittavat detalji- ja rakennepiirustukset (mm. kulmatuet, paikalla valettavat kaivot, sadevesiviemäreiden purkupäät)
 • vesijohtojen osaluettelo tarvittaessa
 • pumppaamosuunnitelmat
 • kaivokortit

 • pohjatutkimuskartat
 • pohjanvahvistuskartat
 • geotekniset leikkauspiirustukset
 • pohjarakentamisen detaljikuvat
 • kaivantojen rakennussuunnitelmat (tuenta, luiskakaltevuus yms.)
 • rakennesuunnittelu mahdollisten betonirakenteiden osalta (paalulaatat, betoniarinat)

 • Liikenteen ohjaussuunnitelma kartat 1:1000 (1:500)
  • liikennemerkit
  • ajoratamaalaukset
 • Portaalien ja opastustaulujen mitoituspiirustukset

 • Valaistussuunnitelma kartat 1:500 (1:1000)

Suunnitelmat laaditaan ohjeen ”RIL 214-2002 Silta-alan konsultoinnin tehtävät” kohdan ”Rakennussuunnittelu” mukaan


Kirjoittanut Juha Väätäinen
Syyskuu 2020


Lähteet:

Helsingin kaupunki, Ohjeita suunittelijoille -verkkosivusto

Print Friendly, PDF & Email