Kadun suunnittelun ohjeet

Tervetuloa Katu2020-sivustolle! 

Suomen kuntatekniikan yhdistys (SKTY) julkaisut kadun suunnittelun ohjeita jo vuodesta 1967 lähtien. Teoksesta on otettu uudet, korjatut painokset vuosina 1974, 1991 ja 2002. Uutena julkaisuformaattina on verkkosivusto, joka mahdollistaa ohjeiden helpon päivitettävyyden ja saavutettavuuden. Ohjeen tavoitteena on olla käsikirjana katusuunnittelijoille ja -rakentajille sekä oppimateriaalina alan opiskelijoilla eri koulutustasoilla.

Julkaisua päivitetään ja kehitetään jatkuvasti, joten jätä kommentti-kenttään terveiset julkaisun ohjausryhmälle.

1. KATUTILA

 • Toiminnalliset vaatimukset
 • Rakenteelliset vaatimukset
 • Kunnossapidon vaatimukset
 • Hallinnollinen luokitus
 • Toiminnallinen luokitus
 • Lähtökohdat
 • Katutilan mitoitus
 • Katutilan esteettiset ominaisuudet
 • Lähtökohdat
 • Kallio- ja maaperä
 • Pohja- ja pintavedet
 • Hulevedet ja tulvasuojelu
 • Luontoarvot
 • Rakennetun ympäristön arvokohteet

2. SUUNNITTELUJÄRJESTELMÄ

 • Infranpidon kokonaisuus
 • Maankäytön ja liikenteen suunnittelu
  • Suunnittelun hankinta
  • Eri hankintamenettelyt
  • Suunnittelun hankinnan valmistelu
  • Suunnittelun ohjelmointi
  • Suunnitteluvaiheen projektinhallinta
  • Suunnittelun laadunvarmistus ja toteuttamiskelpoisuus
  • Katusuunnitelman laadinta
  • Vuorovaikutus ja osallistaminen
  • Suunnitteluyhteistyö
  • Katusuunnitelman hyväksyminen ja oikeusvaikutukset
  • Kadunpito ja kadunpitopäätös

  3. TEKNINEN SUUNNITTELU

  • Suunnitelman sisältövaatimukset
  • Kadun rakennussuunnitelman sisältö
  • Vesihuollon rakennussuunnitelman sisältö
  • Pohjarakennussuunnitelma
  • Liikenteen ohjaussuunnitelma
  • Valaistussuunnitelma
  • Taitorakenteiden suunnitelmat (sillat, tukimuurit, portaat, meluesteet)
  • Yleistä
  • Yleiset käsitteet
  • Ohjeet
  • Laadunvarmistus
  • Käyttö eri vaiheissa
  • Visualisointi
  • Kehitys
  • Taitorakenteiden määritelmät
  • Sillan osat
  • Suunnitteluprosessi
  • Uudishankkeet
  • Kunnon seuraaminen
  • Peruskorjaaminen
  • Olemassa olevien taitorakenteiden huomioiminen

  4. LIIKENNETEKNINEN SUUNNITTELU

  • Jalankulkijat
  • Pyöräilijät
  • Joukkoliikenne
  • Autoliikenne
  • Huoltoliikenne
  • Yleistä
  • Katualueen osat
  • Mitoittavat liikenneyksiköt
  • Nopeuskäsitteet
  • Liikennetilan perusmitat
  • Vapaa tila
  • Kaiteen käyttö
  • Mitoitusliikenne
  • Linja-autoreitit
  • Raitiotiet
  • Pelastustoimen tarpeet
  • Erikoiskuljetukset
  • Jalankulku
  • Pyöräliikenne
  • Jalankulun ja pyöräilyn tilantarve
  • Lainsäädäntö ja ohjeet
  • Liikenteen ohjauslaitteet
  • Suunnitelman laadinta
  • Liikennemerkkien käyttöperiaatteet
  • Tiemerkinnät
  • Miksi kaikki käyttäjät on otettava huomioon
  • Esteettömän ympäristön toteutuminen
  • Esteettömien ratkaisujen periaatteet

  5. KADUN SUUNNITTELU JA MITOITUS

  • Mitoitusperusteet
  • Vaakageometria eli kadun linjaus
  • Pystygeometria eli kadun tasaus
  • Ajoradan sivu- ja viettokaltevuudet
  • Ajoradan sivukaltevuusmuutokset
  • Ajoradan kaarrelevennys pienisäteisissä kaarteissa
  • Erotuskaistan ja keskikaistan mitoitus
  • Pohjarakennussuunnittelun vaiheet ja sisältö
  • Suunnittelun lähtötiedot ja kriteerit
  • Geotekniset tutkimukset
  • Geotekniset laskelmat
  • Perustamistavat ja pohjarakennustoimenpiteet
  • Pohjarakennussuunnitelma ja laadunvalvontasuunnitelma
  • Päällysrakenteen osat
  • Päällysrakenteen mitoittaminen
  • Päällysrakenteen rakentaminen
  • Katujen normaalipäällysrakenteet
  • Kadun erikoisrakenteet
  • Hulevesien hallinnan yleiset periaatteet
  • Hulevesien hallinnan suunnittelu
  • Hulevesien laatu ja ympäristövaikutukset
  • Hulevesien hallintamenetelmät ja niiden mitoitus
  • Hulevesikasvillisuus
  • Kasvualustat ja katteet
  • Hulevesijärjestelmien ylläpito
  • Vesijohdot ja viemärit
  • Kaukolämpö ja -jäähdytys
  • Kaapelit
  • Järjestelmät

  6.KATUYMPÄRISTÖN SUUNNITTELU

  • Pintamateriaalin valintaan vaikuttavat tekijät
  • Pintamateriaalien käyttökohteet ja materiaalin valinta
  • Katuvalaistuksen tarpeet ja tavoitteet
  • Katuvalaistuksen teknilliset periaatteet ja vaatimukset
  • Valaistussuunnittelun vaiheet
  • Kalusteet osana kaupunkikuvaa
  • Kestävät ja käytössä mukavat kalusteet
  • Kalusteiden sijoittaminen
  • Kalustetyypit
  • Katuistutusten yleiset suunnitteluperiaatteet
  • Kasvillisuuden suunnittelu kaavoituksen yhteydessä
  • Katuistutusten vaatima mitoitus
  • Kasvillisuus katu- ja kadun rakennussuunnitelmissa
  • Eri tyyppiset katuistutukset
  • Puukujanteiden uusimisen periaatteet
  • Taimimateriaali
  • Mikä on katutaidetta?
  • Katutaiteen historiaa
  • Katutaiteen vaikuttavuus ja yhteisöllisyys
  • Katutaide osana kaupunkisuunnittelua
  • Katutaidehankkeiden toteutus
  • Katutaiteen rahoitusmallit Suomessa
  • Maalauksen tekninen toteutus
  • Katutaiteen tekijät

  7. YMPÄRISTÖN HUOMIOONOTTAMINEN

  • Lähtökohdat: Missä vaiheessa suunnittelua meluntorjunta tulisi huomioida?
  • Miksi melua pitää torjua? Melun haittavaikutukset
  • Melun vaikutusmekanismit
  • Lainsäädäntö ja asemakaavamääräykset
  • Melun ohjearvot
  • Katusuunnitelmaa ja puistosuunnitelmaa koskeva meluntorjuntalainsäädäntö
  • Meluntorjuntaa koskevat asemakaavamääräykset
  • Meluhaittojen vähentämisen keinovalikoima
  • Rakenteellisen melutorjunnan toteutuksen suunnittelu
  • Hiljainen päällyste
  • Puuston ja kasvillisuuden vaikutus melutasoon
  • Mistä ja keneltä saat lisätietoa melutorjunnan suunnitteluun?
  • Tärinän vaikutusmekanismit ja haittavaikutukset
  • Tärinää koskeva lainsäädäntö ja tärinän turvaetäisyydet
  • Haitallisten vaikutusten estäminen ja lieventäminen
  • Johdanto
  • Lainsäädännöllinen tausta
  • Pima-hankkeen vaiheistus
  • Kustannusarvioiden laadinta
  • Yhteenveto
  • Taustat ja määritelmät
  • Päästölähteet ja kulkeuma
  • Kriittiset kadut ja hot-spotit
  • Haitallisten ympäristövaikutusten ehkäisy

  8. KATUSUUNNITTELUN ERIKOISKYSYMYKSIÄ

  • Kaupungit suunnitellaan ihmislähtöisesti
  • Liikenne joukkoistuu
  • Pyöräilyn merkitys kasvaa
  • Liikennejärjestelmä uudistuu
  • Pysäköinti keskittyy
  • Teknologian kehitys mullistaa liikkumisen
  • Yhteistyömallit uudistuvat