4.4 Liikenteen ohjaus ja viitoitus

OHJEEN SISÄLTÖ

Lainsäädäntö ja ohjeet
Liikenteen ohjauslaitteet
Suunnitelman laadinta

Liikennemerkkien käyttöperiaatteet
Tiemerkinnät


Liikenteen ohjauksen suunnittelulla tarkoitetaan liikenteen ohjauslaitteilla annettavan informaation suunnittelua. Liikenteen ohjauslaitteilla annetaan informaatiota tarkoituksenmukaisesta ja oikeasta käyttäytymisestä liikenteessä. Tavoitteena on, että liikennejärjestelmä on helposti hahmotettavissa, jolloin annettavan informaation tulee olla mahdollisimman yksinkertaista ja selkeää eikä liikenteen ohjauslaitteella annettu informaatio saa olla ristiriidassa liikenneympäristön kanssa. Tietomäärän on oltava oikeassa suhteessa tienkäyttäjän havaintokykyyn. Erilaisilla pintamateriaaleilla voidaan lisäksi parantaa liikenteen ohjautuvuutta, mutta pintamateriaaliratkaisut eivät kutenkaan korvaa liikennemerkkejä tai tiemerkintöjä.


Liikenteen ohjauksen suunnitteluun vaikuttavat keskeisimmin seuraavat lait, asetukset ja päätökset:

 • Tieliikennelaki (TLL)
 • Tieliikenneasetus (TLA)
 • Liikenneministeriön päätös liikenteen ohjauslaitteista (LMp)
 • Liikenne- ja viestintäministeriön asetus tieliikenteen liikennevaloista (LVMa)

Liikenteen ohjauksen suunnitteluun saattavat vaikuttaa myös muut säädökset tai päätökset, kuten esimerkiksi:

 • Maastoliikennelaki
 • Asetus ajoneuvon käytöstä tiellä
 • Liikenneministeriön päätös erikoiskuljetuksista ja erikoiskuljetusajoneuvoista
 • Liikenneministeriön päätös yleisistä nopeusrajoituksista
 • Paikallinen järjestyssääntö

Lainsäädäntöä täydentävät liikenteen ohjauksen suunnittelua varten laaditut viranomaisohjeet. Merkittävimmät ohjeet ovat Tiehallinnon (nyk. Väylävirasto) julkaisu Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä ja Kuntaliiton julkaisu Liikennemerkkien käyttö kaduilla.


Liikenteen ohjauslaitteita ovat:

 • liikennemerkit
 • liikennevalot
 • tiemerkinnät sekä
 • muut liikenteen ohjaamiseksi tarkoitetut laitteet

Liikennemerkit jaetaan

 •  varoitusmerkkeihin
 •  etuajo-oikeus- ja väistämismerkkeihin
 •  kielto- ja rajoitusmerkit
 •  määräysmerkkeihin
 •  ohjemerkkeihin
 •  opastusmerkkeihin ja
 •  lisäkilpiin

Milloin vahvistettua liikennemerkkiä ei ole, voidaan käyttää suorakaiteen muotoista tekstillistä kilpeä.

Liikenne- ja viestintäministeriö voi kokeilutarkoituksessa vahvistaa käytettäviksi valtioneuvoston asetuksesta tai liikenne- ja viestintäministeriön asetuksesta poikkeavia liikenteen ohjauslaitteita. Liikennevirasto antaa tarkempia määräyksiä liikenteen ohjauslaitteiden väreistä, rakenteesta ja mitoituksesta ja se voi myöntää poikkeuksia näistä määräyksistä. /TLL 50 §/


Liikenteen ohjaussuunnitelman lähtötietoina ovat asemakaava, liikennejärjestelysuunnitelma ja/tai katusuunnitelma tai sen luonnos sekä mahdollisesti liikenteen ohjauksen ja viitoituksen yleissuunnitelmat. Useimmat liikenteen ohjaukseen vaikuttavat ratkaisut ratkaistaan jo kaavoituksen ja liikennejärjestelysuunnitelman laatimisen yhteydessä. Yleiskaavassa ratkaistaan liikenneverkon jäsentelyyn liittyvät asiat. Asemakaavassa määritellään mm. katualueen rajat, kadun tai reitin asema liikenneverkossa ja ympäröivä maankäyttö. Liikennejärjestely- tai katusuunnitelmassa ratkaistaan mm. katujen poikkileikkaukset, pysäköintijärjestelyt, nopeusrajoitukset, jalkakäytävien ja pyöräteiden sijoittuminen sekä suojateiden sijainnit. Asemakaava, liikennejärjestelysuunnitelma ja katusuunnitelma ovat liikenteen ohjauksen kannalta tärkeitä, koska niissä tehtyjä virheitä ei yleensä pystytä liikennemerkein korjaamaan.

Liikenteen ohjauslaitteita on käytettävä johdonmukaisesti. Liikenteenohjauksen yleissuunnitelmat auttavat yhtenäistämään liikennejärjestelyjä koko kunnan alueella ja helpottavat liikenteen ohjauksen järjestämistä. Yleissuunnitelmat tulisi laatia koko kaupungin alueelta, koska yksittäisen suunnitelman yhteydessä ei yleensä ole mahdollista ratkaista kaupungeissa noudatettavia periaatteita. Mikäli yleissuunnitelmia ja ohjausperiaatteita ei ole, tulee liikenteen ohjauksesta koko kaupunkia ajatellen helposti sekava ja epäjohdonmukainen. Valmiiksi mietityt ja hyväksytyt periaatteet sekä selkeät dokumentit kunnassa yleisesti käytetyistä liikenteenohjausratkaisuiden periaatteista helpottavat katukohtaisten liikenteenohjaussuunnitelmien laatimista.

Yleissuunnitelmia tai periaatteita olisi hyvä olla ainakin seuraavilta osa-alueilta:

 • Katuluokitus
 • Kevyen liikenteen verkosto;
 • Jalankulkuliikenteen verkosto
 • Pyöräliikenteen verkosto
 • Autoliikenteen viitoituksen yleissuunnitelma
 • Kevyen liikenteen viitoituksen yleissuunnitelma
 • Nopeusrajoitukset
 • Pysäköintiperiaatteet
 • Väistämisvelvollisuusperiaatteet
 • Yksisuuntaisuudet
 • Tiemerkinnät
 • Hidasteiden käytön periaatteet
 • Joukkoliikenteet reitit
 • Erikoiskuljetusten ja vaarallisten aineiden kuljetusten reitit

Liikennemerkkejä ei saa olla liikaa, jotta käyttäjä ehtisi havaita ja ymmärtää merkin viestin ja toimia sen mukaisesti. Yksittäisen merkin tarvetta harkittaessa tulisi selvittää, olisiko mahdollista saavuttaa parempi ratkaisu parantamalla liikenneympäristöä. Kun liikennemerkki katsotaan tarpeelliseksi, käytetään vain välttämättömiä merkkejä. Turhia liikennemerkkejä tulee välttää, sillä ne vähentävät liikennemerkkien yleistä uskottavuutta ja kuormittavat tarpeettomasti tiellä liikkujan havaintokykyä. Tarpeettomat merkit poistetaan.

Liikennemerkit pyritään sijoittamaan kadun poikkileikkaukseen yhtenäisesti samalla katuosuudella. Merkit sijoitetaan siten, että ne ovat riittävän etäällä ja mahdollisimman hyvin havaittavissa ja ettei niistä aiheudu haittaa tai vaaraa liikenteelle eikä kohtuutonta haittaa kadun kunnossapidolle. Merkit sijoitetaan siten, että niiden näkyvyys on hyvä, mutta ne eivät saa olla näkemäesteinä.


Tiemerkinnöillä tarkoitetaan maalaamalla tai muilla menetelmillä kadun pintaan tehtyjä merkintöjä, joita käytetään joko yksin tai yhdessä liikennemerkkien kanssa liikenteen ohjaamiseen.

Tiemerkintöjen huolellisella suunnittelulle, toteuttamisella ja kunnossapidolla voidaan liikenneympäristön selkeyttä merkittävästi lisätä. Vaikka merkinnät saattavat olla joskus lumen ja jään peitossa, niistä on hyötyä suurimman osan vuotta. Tiemerkinnöistä olisi hyödyllistä laatia suunnitelmat katuosuuksittain. Tämä helpottaa merkintöjen toteuttamista ja kunnossapitoa.

Tiemerkintöjä koskevat yksityiskohtaiset ohjeet on esitetty Tiehallinnon (nyk. Väylävirasto) ohjeessa.


Kirjoittanut Johanna Nyberg
Syyskuu 2020

Print Friendly, PDF & Email