8.1 Tulevaisuuden liikenne

Ohjeen sisältö

Kaupungit suunnitellaan ihmislähtöisesti
Liikenne joukkoistuu
Pyöräilyn merkitys kasvaa
Liikennejärjestelmä uudistuu
Pysäköinti keskittyy
Teknologian kehitys mullistaa liikkumisen
Yhteistyömallit uudistuvat

Käsillä olevassa liikenteen murroksessa merkittävimpiä muutosvoimia ovat päästövähennyksen tarve sekä digitalisaatio, robotisaatio ja automatisaatio. Liikenteen kysyntä ja tarjonta tulevat muuttumaan, mihin valtioiden ja kaupunkien on syytä varautua.

Globaaleja selvityksiä tekevä konsulttitoimisto Arthur D. Little on UITP:lle (Union Internationale des Transports Publics) tekemässään selvityksessä (2018) havainnut, että liikennepolitiikka on puutteellista eri puolilla maailmaa. Kaupungeilla ei ole selvää visiota, miltä heidän liikennejärjestelmänsä pitäisi näyttää tulevaisuudessa. Niillä ei myöskään ole selkeää strategiaa, miten tavoitteisiin päästään. Lisäksi liikenne pitäisi integroida paremmin osaksi kaupungin kehittämistä, johon kuuluvat muun muassa maankäytön ja ympäristön suunnittelu, energiasektori, sosiaali- ja terveyssektori sekä yritykset, organisaatiot ja asukkaat. Liikennejärjestelmäsuunnitelmia laadittaessa tulee entistä enemmän tehdä yhteistyötä kaikkien avaintahojen kanssa, jotka ovat läheisesti liikenteen ja logistiikan kanssa tekemisissä. Ainoastaan hyvällä kommunikaatiolla voidaan saada hyviä suunnitelmia aikaan.

Kaupungit ovat matkalla tuotantolähtöisyydestä palvelulähtöisyyteen ja käyttäjäystävällisyyteen. Siksi esimerkiksi pyöräteiden laatu on määrää tärkeämpi ja joukkoliikenteen suunnittelussa matkan nopeus, helppous ja mukavuus ovat avainasemassa. Kaupunkien on hyvä laajentaa näkökulmaansa entistä enemmän siihen, että ihmisille ei tarjota vain liikennepalveluja vaan multimodaalisia ratkaisuja, jotka tekevät arkipäivästä sujuvamman.

Tulevaisuuden liikkumisesta on useita eri skenaariota. Jotkut skenaariot maalavat vision, että autojen pysäköintipaikkoja ei enää tarvita, kun toinen skenaario avaa tulevaisuuden, jossa niiden tarve lisääntyy, jos henkilökohtaisten liikkumisvälineiden käyttö lisääntyy. Itseajavien autojen osalta skenaariot vaihtelevat täysin automaattisesta autosta sellaiseen, jossa on tulevaisuudessakin kuljettaja, mutta ajoa avustetaan automaattisesti koko ajan kehittyneemmin. Joka tapauksessa monien kaupunkiliikenteen asiantuntijoiden mukaan tulevaisuuden liikkumisessa on seuraavat elementit:


Kaupungit suunnitellaan ihmislähtöisesti

Kaupungistuminen kiihtyy, mikä vaatii uutta otetta kaupunkien suunnitteluun. Kaupungeista halutaan viihtyisiä, eläviä, turvallisia, kestäviä ja terveellisiä, jotta ne ovat entistä vetovoimaisempia ja elinvoimaisempia. Ihmislähtöinen suunnittelu on keskeinen osa näiden tavoitteiden saavuttamisessa. Jo vuosikymmenten ajan ympäri maailmaa kaupunkien keskustoja on palautettu autoilta ihmisille, ja trendi vain vahvistuu tulevaisuutta kohti. Kaupungit ovat tulevaisuudessa entistä kävelymyönteisempiä, jolloin laadukkaan ja viihtyisän kaupunkitilan merkitys kasvaa entisestään.  Ihmisläheinen suunnittelu yltää myös asuinalueille ja kaupungin aluekeskuksiin. Asuntokatuja suunnitellaan aidoiksi pihakaduiksi ja asuinalueille tehdään entistä viihtyisämpiä lähiliikkumisympäristöjä. Yhteydet lähipalveluihin toteutetaan niin, että ne on helppo ja houkutteleva saavuttaa kävellen ja pyöräillen.


Liikenne joukkoistuu

Ihmisiä ohjataan entistä enemmän joukkoliikenteen käyttöön sekä kaupunkien sisäisillä että kaupunkiseutujen välisillä matkoilla. Päästövähennystavoitteiden saavuttaminen, kaupunkien viihtyisyyden ja turvallisuuden parantaminen sekä riittävän tilan varmistaminen edellyttävät joukkoliikenteen edistämistä.


Pyöräilyn merkitys kasvaa

Pyöräily on ratkaisu moniin suurten kaupunkien ongelmiin, kuten päästö-, melu- ja ruuhkaongelmiin. Lisäksi pyöräilyn on todettu tuottavan kaupungeille ja elinkeinoelämälle taloudellisia hyötyjä muun muassa työtehon lisääntymisen vuoksi, työpoissaolojen vähentymisen vuoksi sekä sosiaali- ja terveysmenojen pienenemisen vuoksi. Pyöräily lisää myös ihmisten hyvinvointia, minkä vuoksi siitä on tulossa yhä suositumpi liikkumismuoto. Pyöräily on monissa kaupungeissa jo nyt nopein kulkumuoto muutaman kilometrin matkoilla.


Liikennejärjestelmä uudistuu

Tulevaisuuden kaupungissa liikenneverkon perustan luovat entistä tehokkaammat joukkoliikenteen runkolinjat, pyöräilyn laadukkaat pääväylät sekä autoilun pääkadut. Uudet palvelut täydentävät järjestelmää, jotta runkolinjat on helpompi saavuttaa ja liikennejärjestelmä on ystävällisempi käyttää. Kaupunkisuunnittelun tärkeänä päämääränä on kaupunkilaisten sujuvan arjen parantaminen, jossa liikkumisella on merkittävä rooli. Sujuvan liikkumisen varmistamiseksi kestävät matkaketjut ovat tulevaisuudessa entistä kilpailukykyisempiä autoiluun nähden. Ne tehdään nopeimmiksi, helpommiksi ja mukavammiksi nopeilla pääyhteyksillä, käyttäjäystävällisillä palveluilla sekä kestävää liikkumista suosivilla pysäköintiratkaisuilla. Myös autoilu suunnitellaan helpoksi. Monet matkat ovat tulevaisuudessa nopeampia pyöräillen tai joukkoliikenteellä kuin autolla, mutta autoilun täytyy olla helppoa ja yksinkertaista, jotta turhat reitinvalintaongelmat ja pysäköintipaikkojen etsintä poistuvat. Mainittujen ongelmien ratkaisussa älykäs infrastruktuuri ja -ajoneuvot, nopeat ja kattavat yhteydet sekä big datan hyödyntäminen ovat keskeisessä roolissa.


Pysäköinti keskittyy

Auton omistamisen ja käytön vähenemisen sekä itseajavien autojen lisääntymisen myötä pysäköinnin tarve tulee pienenemään. OECD:n arvion mukaan esimerkiksi Lissabonissa vapautuu 210 jalkapallokentän verran pysäköintialueita muuhun käyttöön. Ensimmäisenä vähennetään kadunvarsipaikkoja, jotta katutilaa saadaan muun muassa kävelylle ja oleskelulle. Autojen pysäköinti tulee entistä enemmän keskittymään pysäköintilaitoksiin keskuksissa ja asuinalueilla, mikä osaltaan edistää kestävää liikkumista. Pyörä ja joukkoliikenne on helpompi saavuttaa lähtöpaikasta kuin oma auto, kun autopysäköintiin on nykyistä vähän pidempi matka. Pysäköintilaitokset saattavat muuttua tulevaisuudessa Mobility centereiksi, joissa tarjotaan monipuolisesti uusia palveluja, kuten yhteiskäyttöpyöriä ja -autoja. Myöhemmin tulevaisuudessa ne saattavat toimia itseajavien autojen pysäköintipaikkoina, joista autot lähtevät tilausten mukaan tai ne voidaan ottaa suoraan omaan käyttöön. Robottitakseja varten tarvitaan katujen varsille uudenlaisia ”taksitolppia”, joilla itseajavat autot voivat poimia ja jättää ihmisiä.


Teknologian kehitys mullistaa liikkumisen

Automatisaation, robotisaation ja digitalisaation kehitys tulevat muuttamaan maailmaa enemmän kuin ehkä osaamme ajatella. Robottiautot ovat varmasti tulevaisuutta, mutta vielä ei voida sanoa, millä aikataululla ne yleistyvät. Henkilöliikenteessä vaikutukset ovat juuri sellaisia kuin haluamme niiden olevan. Itseajavat ajoneuvot voivat OECD:n simulaatioiden mukaan vähentää autojen määrää kaupungeissa jopa 80%:lla, mikäli jaettavat taksit syöttävät valtaosalla matkoistaan joukkoliikenteen runkolinjoja. Vastaavasti, jos ajoneuvot ovat yksilöiden käytössä ja kaikki matkat tehdään nykyisillä täyttöasteilla, ruuhkautuvat nykyiset väylämme pahasti. Kulkuneuvojen yhteiskäyttöisyys ja älykkyys sekä vahvoihin runkolinjoihin tukeutuminen ovat automatisoituvan liikkumisen parhaat ystävät ja tämä seikka tulisi kaupungeissa tunnistaa jo varhaisessa vaiheessa.

Ajoneuvon tyyppi ja kapasiteetti voidaan tulevaisuudessa määrittää kysynnän mukaan. Ensi alkuun kulkuneuvot kulkevat omilla, virtuaalisilla kiskoillaan syöttäen joukkoliikennettä mutta tulevaisuudessa liikennetilanteeseen mukautuvat reittivalinnat ovat arkipäivää. Teknologian kehitys mahdollistaa myös liikennepalvelujen uudistumisen. Joukkoliikenteessä on jo nyt maksu- ja informaatiojärjestelmät kehittyneet, ja tulevaisuudessa muun muassa 5G:n ja datan lisääntymisen myötä mahdollisuudet monipuolistuvat edelleen. Data voi teoriassa pyörittää koko liikennejärjestelmää. Kuitenkin käytäntö voi olla lopulta erilainen, mihin teknologinen kyvykkyys riittäisi. Ei vielä riitä, että uusi palvelu on teknologisesti mahdollista. Sen pitää saavuttaa muun muassa päättäjien, lainsäädännön ja asukkaiden hyväksyntä. Lisäksi sen pitää olla kannattavaa, ennen kuin palvelu aidosti muuttaa liikenteen markkinoita.


Yhteistyömallit uudistuvat

Uusien palvelujen sovittaminen liikennejärjestelmään vaatii uudenlaisia yhteistyömalleja kaupungeissa. Jotta liikenteen kehittäminen integroituu hyvällä tavalla koko kaupungin kehittämiseen, julkisella sektorilla täytyy olla vahva ohjaava rooli. Pelkästään rajapintojen avaaminen ei ole riittävää. Kuitenkin kaupunkien ja valtion roolin täytyy olla sellainen, että se mahdollistaa uusien palvelujen kannattavan toiminnan. Jotta nämä toteutuvat, tarvitaan yhteistyömalleja kaupungin eri sektoreiden, liikenneoperaattoreiden ja muiden palveluntuottajien välillä.


Kirjoittanut Kalle Vaismaa ja Riku Huhta
Syyskuu 2020


Lähteet:

Arthur D. Little. 2018. The Future of Mobility 3.0. Reinventing mobility in the era of disruption and creativity. Arthur D. Little & UITP.
Docherty, I., Marsden, G. & Anable, J. 2018. The governance of smart mobility. Transportation Research Part A 115, pp. 114−125. Elsevier.

Gehl, J. 2018. Ihmisten kaupunki. Rakennustieto Oy.

HSL. 2017. Uudet pysäköintiratkaisut osana älykästä liikennejärjestelmää. Helsingin seudun liikenne HSL.

Huhta. 2017. Automaattisten pikkubussien hyväksyttävyys ja kustannusrakenne osana joukkoliikennettä. Tampereen teknillinen yliopisto. Saatavissa: https://dspace.cc.tut.fi/dpub/bitstream/handle/123456789/24634/Huhta.pdf

International Transport Forum. 2015. Urban Mobility System Upgrade: How shared self-driving carscould change city tra­ffic. OECD. Saatavissa: https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/15cpb_self-drivingcars.pdf

Navico. 2016. Bikenomics. Pyöräilyn taloustietoa päätöksenteon tueksi. Saatavissa: https://www.motiva.fi/files/11027/Bikenomics_Loppuraportti.pdf

Vaismaa, K., Huhta, R., Mäntynen, J., Rantala, T., Jaakola, H., Molino, M. & Airaksinen, S. 2017. JEE: Käyttäjälähtöinen joukkoliikenne. WSP Finland Oy. Saatavissa: jeeproject.info

Vaismaa, K., Huhta, R. & Karhula, K. Pysäköinti 2.0. WSP Finland Oy. Saatavissa: pysakointi20.com

WSP. 2017. New Mobility Now. A Practical Guide. WSP Global. Saatavissa: https://www.wsp.com/en-AU/campaigns/future-of-mobility

Print Friendly, PDF & Email