7.2 Tärinä

Tärinän vaikutusmekanismit ja haittavaikutukset

Liikenteen herättämä maan värähtely voi aiheuttaa lähietäisyydellä rakennuksen tärinää tai rakenteiden ja maaperän kautta runkomeluna siirtyvää seinäpintojen säteilemää ääntä. Värähtelyn leviämiseen maaperässä ja sen taajuussisältöön vaikuttavat erityisesti maalaji, pehmeän maakerrokseen paksuus ja sen alla olevan peruskallion tai kovan maapohjan topografia. Tärinän siirtyminen rakennuksen rakenteisiin sekä rakennuksen tärinänkestävyys ovat sidoksissa rakentamistapaan, rakennuksen kuntoon ja aikaisempaan kuormitukseen.

Tärinän haittavaikutukset:

 • Rakenteiden räminä
 • Tärinä muuttuu häiritseväksi ilmaääneksi / meluksi rakenteiden kautta
 • Viihtyisyyshaitta
 • Vauriot rakennuksiin / pelko rakennevaurioista (esim. seinien halkeamat)
 • Kiinteistön arvon aleneminen / pelko kiinteistön arvon alenemisesta

Tärinää koskeva lainsäädäntö ja tärinän turvaetäisyydet

Suomessa ei toistaiseksi ole virallisia ohje- tai raja-arvoja liikennetärinälle, mutta naapurussuhdelaki yms. ympäristöhäiriölait koskevat myös tärinää. Suunnittelun tavoitearvoina voidaan käyttää VTT:n esittämiä suosituksia. Raskaan maantie- ja katuliikenteen tärinä voi haitata asumista pehmeällä maaperällä 100 metrin etäisyydellä väylästä ja kovalla maaperällä 15 metrin etäisyydellä väylästä. (Lähde: VTT T2569 2011 Ohjeita liikennetärinän arviointiin).

Taulukko 2 Turvaetäisyydet, jota kauempana tarkempi liikennetärinän tarkastelu ei ole tarpeellinen. (Lähde: VTT T2569 2011 Ohjeita liikennetärinän arviointiin).

Turvaetäisyys   Liikennetyyppi Pehmein maalaji väylän alla
100 m Hidastetöyssyt, raskas liikenne (40 km/h) tai
raskas maantieliikenne (100 km/h, sileä)
Pehmeä maa
50 m Raskas katuliikenne (40 km/h, sileä) Pehmeä maa
15 m Raskas maantie- ja katuliikenne (ml. töyssyt) Kova maa

Haitallisten vaikutusten estäminen ja lieventäminen

Tärinälle herkkiä kohteita ovat:

 • Herkät rakenteet ja laitteet
 • Turvallisuuskriittiset rakenteet ja laitteet (esim. padot, sillat, sairaalalaitteet)
 • Asutus, päiväkodit, koulut ja sairaalat

Tärinää ja maaperän värähtelyä aiheuttavia ongelmakohteita ovat esimerkiksi:

 • Katujen epäjatkuvuuskohdat
  • Hidastetöyssyt
  • Kynnykset
  • Kaivot
  • Kuopat, montut
 • Raitiokiskon vaihteet

Liikennetärinän torjuntaratkaisuja ovat esimerkiksi:

 • Katujen rakentaminen tasaisiksi
 • Nopeusrajoitukset
 • Tärinäeristimet
  • Tärinälähteen eristys (esim. tärinämatot raitiokiskojen alle)
  • Kohteen eristys (esim. tärinäeristävä perustus, talojen rakentaminen kelluvalle perustukselle tai teräsjousielementeille).
 • Maan stabilointi
 • Läpiajokielto raskaille ajoneuvoille

Tärinän torjuntaratkaisuista toimivimmat ovat ajonopeuden lasku ja pinnan tasaisuus. Muut torjuntaratkaisut ovat lähinnä oireiden lieventämiskeinoja, jos nopeuteen tai ajopintaan ei voida vaikuttaa. Olemassa olevassa katuympäristössä mahdolliset tärinähaitat voidaan todentaa tärinämittauksilla. Uusien katurakenteiden suunnittelun yhteydessä katuympäristön tärinäriskejä voidaan arvioida turvaetäisyyksillä tai maaperä- ja katurakennetietoihin perustuvilla laskennallisella tärinäselvityksellä.

  Runkomelueriste raitiotien alla Telakkakadulla Helsingissä. (kuva Olli Kontkanen)

Runkomelusuojaus Raidejokerin työmaalla (kuva Olli Kontkanen)


Kirjoittanut Olli Kontkanen
Syyskuu 2020

Print Friendly, PDF & Email