1.1 Kadun määritelmä

Kaupungistumisen kiihtyessä, tulee katutilan merkitys niin liikkumisen, hyvinvoinnin kuin elinvoiman alustana korostumaan entisestään. Katutila tasapainoilee vielä nykyistä enemmän muuttuvien liikkumistarpeiden, oleilun ja palveluiden käytön välillä.

Katutilan määrittelyn yhteydessä tulee aina ottaa huomioon kaikki toimijat tavoitteineen. Katu on aina ollut ja tulee olemaan kiinteä osa yhdyskuntarakennetta, ei vain sitä tukeva rakenne. Siten katutilan huolellinen suunnittelu, toteuttaminen ja kunnossapito tarjoaa juuri oikean ja kestävän palvelutason ympäröivälle yhteisölle. Kadun tulee myös olla luonteva ja toimiva osa kansallista liikennejärjestelmää.

Katuverkko kokonaisuudessaan on kaupunkirakennetta ylläpitävä tukiranka ja kaupunkikuvaa luova elementti. Ulkokohtaisesti liikenneväylä- ja katuverkko asemoi ja rajaa kaupungin sijainnin, muodon ja rakenteen antaen sille sen tunnistettavat ominaispiirteet. Kaupungin sisässä kadut ja kadunvarsien maankäyttö toimintoineen ja niiden synnyttämine aktiviteetteineen luovat sen kaupunkielämän kirjon, jossa olemme mukana ja jonka perusteella käsityksemme kaupungista muodostuu. Katu on jatkossakin monikäyttötila liikennettä, liikkumista ja oleilua varten.

Katutila on parhaimmillaan jatkuvuuden, ilmeikkyyden ja yksityiskohtaisten toimintojen yhdistelmä. Hyvä katusuunnittelija on sisäistänyt katutilan historian, sen eri tasot ja rajoitteet. Kadunsuunnittelu ei ole vain teknistä suunnittelua, vaan katu- ja kaupunkiympäristön suunnittelua. Suunnittelun lähtökohtien ja tavoitteiden sekä tulevan kysynnän kestävä arviointi korostuvat entisestään.


Kirjoittanut Jyrki Paavilainen
Syyskuu 2020

Print Friendly, PDF & Email